Úvodní stránka>KLUB>NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FOTBALOVÉHO STADIONU

SK Hanácká Slavia Kroměříž z. s., Obvodová 3607 

V době konání sportovních akcí, mistrovských, pohárových a přátelských utkání

 

1. Práva a povinnosti aktivních účastníků sportovních akcí:

 • Stanovuje soutěžní řád a předpisy ČMFS ČR, tento provozní a návštěvní řád, včetně organizačního řádu pořadatelské služby.

 

1.1 Práva:

 

 • Divák má v prostoru stadionu „Obvodová 3607“ zajištěno občerstvení a sociální zařízení.
 • Pro tělesně postižené diváky a jejich doprovod jsou vyhrazena místa v prostoru před budovou šaten na severní straně hřiště u brány č. 6 a u bufetu v kryté části hlavní tribuny.
 • V případě potřeby je zajištěno lékařské ošetření u brány č. 5 na severní straně stadionu.

 

1.2 Povinnosti: 

 • Před vstupem do sportovního areálu a uvnitř se řídit pokyny pořadatelské služby,
 • V průběhu a po skončení sportovní akce se rovněž řídit pokyny pořadatelské služby složené z označených členů, pracovníků bezpečnostní agentury a instrukcí příslušníků policie ČR. V případě, že divák neuposlechne nebo opakovaně porušuje tyto instrukce, může být pořadatelskou službou ze stadionu vyveden nebo vykázán.
 • Zakoupenou vstupenku je povinen divák nechat pořadatelskou službou znehodnotit při vstupu do areálu. Rovněž tak permanentku je povinen při vstupu do areálu nechat pořadatelem procvaknout v místě pro příslušný zápas. V případě potřeby se kdykoli divák prokáže pořadatelské službě platnou vstupenkou nebo permanentkou.
 • Divák je povinen se podrobit osobní prohlídce pracovníkem pořadatelské služby nebo bezpečnostní agentury při vstupu do areálu z důvodu zamezení vnášení zakázaných předmětů na stadion.
 • Divák je povinen zaujmout místo k sezení na tribuně dle vyznačení na zakoupené vstupence (jedná-li se o vstupenku na sezení), nebo permanentce.
 • V průběhu utkání je divák povinen chovat se tak, aby svým vystupováním neohrožoval své zdraví a zdraví ostatních diváků a účastníků utkání.
 • Pracovníci sdělovacích prostředků mají povinnost akreditace při vstupu na stadion a zaujmout příslušná místa jim vyhrazená na hlavní kryté tribuně. Není povolen vstup novinářům, fotografům ani kameramanům a pracovníkům televizí na hrací plochu.
 • Diváci mají zákaz vhazování jakýchkoli předmětů (včetně papírových konfet) na hrací plochu.
 • Diváci mají zákaz vnášet do sportovního areálu střelné, řezné, bodné a sečné zbraně, alkohol, nádoby s pevným obalem, světlice, zábavnou pyrotechniku, dělobuchy, tyče, řetězy, lana a jiné předměty, které se dají použít jako zbraně.
 • Mimo tyto uvedené zakázané předměty jsou diváci povinni neužívat symboly zakázaných hnutí, vyvarovat se rasistických projevů, xenofobie a zneužívání státních symbolů ČR včetně symbolů ostatních národů a národností.
 • Po opuštění sportovního areálu se znehodnocenou vstupenkou nebo permanentkou pro dané utkání nebude divák vpuštěn zpět.
 • Ve výjimečných případech bude návrat divákovi umožněn – což posoudí člen pořadatelské služby.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno přecházení diváků do jiných sektorů, než do kterých mají zakoupenou vstupenku nebo permanentku.
 • V hlavní budově šaten je rovněž vyhrazena místnost pro V.I.P. hosty, kteří se prokazují při vstupu do areálu příslušnými V.I.P. vstupenkami. Čestní V.I.P. hosté parkují svá vozidla na parkovišti v areálu za branou č. 2 na západní straně stadionu.
 • Pracovníkům sdělovacích prostředků je umožněno parkování v prostoru pro V.I.P. hosty pouze na novinářský průkaz.

 

Mimo dobu konání sportovních akcí:

 • Zaměstnanci, hráči, trenéři a členové realizačního teamu mají svá práva a povinnosti stanoveny pracovní, mandátní nebo jinou smlouvou.
 • Návštěvy zaměstnanců, hráčů, trenérů a členů realizačního teamu mají povinnost se hlásit na sekretariátu SK Hanácká Slavia Kroměříž v prostoru hlavní budovy šaten.

                                                       

platnost od 2.7.2005                                              předseda VV z. s.